Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper

COMPANY POLICY

A A A

Home > Company > Company Policy

บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด  มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่สร้างคุณค่าใหม่และมีส่วนร่วม
กับสังคมในวงกว้าง        เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  ได้แก่  ลูกค้า  คู่ค้า
   เจ้าหนี้  คู่แข่ง  ผู้ถือหุ้น  เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในทุกด้าน

2. สิทธิมนุษยชน
    เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานบังคับ
    และแรงงานเด็ก

3. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
   กำกับดูแลให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกระดับ        พัฒนาความรู้ความสามารถของ
   พนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
   มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้ใช้งาน       ส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว
   เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

5. การต่อต้านการทุจริต
   บริษัทได้ออกแบบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีการคานอำนาจ   สอบทานระหว่างฝ่าย    เพื่อเป็น
   การป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร

6. การรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
   สนับสนุนการดำเนินการเพื่อควบคุมอันตราย        ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ         ป้องกันการเกิดมลพิษ
   และปกป้องสิ่งแวดล้อม    ทั้งนี้ให้พนักงานได้ปรึกษาและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม
    ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัท      จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม
    รอบข้าง  รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

8. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
    ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม