Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper

SAFETY & ENVIRONMENTAL POLICY

A A A

Home > Company > Safety & Environmental Policy

นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (SAFETY & ENVIRONMENTAL POLICY)

     บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้า COPPER BUSBAR, COPPER BARS,
COPPER RODS, COPPER PROFILES, COPPER HOLLOW BAR, TIN-PLATED COPPER
AND FABRICATED COPPER ที่มีคุณภาพ
     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามขององค์กรทุกคน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
     1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
     2) สนับสนุนทรัพยากร  งบประมาณ   เพื่อกำจัดอันตราย   และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย   
         และอาชีวอนามัย และเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ และปกป้องสิ่งแวดล้อม
     3) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     4) สนับสนุนให้พนักงานหรือตัวแทนได้ปรึกษาและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย
         อาชีวอนามัยฯ และสิ่งแวดล้อม
     5) ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
         อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง