Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper

CSR

CODE OF CONDUCT

A A A

Home > CSR > Code of Conduct

จริยธรรมทางธุรกิจของOC (Code of Conduct)

วัฒนธรรมองค์กร
- มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า (Focus on product’s quality)
- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย (Help to save costs)
- ให้เกียรติ ยกย่องคนดี (To honor good people)
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน (Co-ordinate with colleagues)
     
1. การดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล (Conducting business in accordance with business ethics and good governance)
1.1 การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair conduct) OC ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วยความรับผิดชอบที่มีอยู่ในจรรยาบรรณของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น สังคมในวงกว้าง สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของรัฐ จรรยาบรรณของบริษัทยึดถือหลักการของการแข่งขันอย่างเสรีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อต้านการทุจริต
1.2 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) OC รับประกันว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับขู่เข็ญ การติดสินบน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ทุจริต ด้วยกระบวนการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business ethics) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้า และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม OC จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอ OC สัญญาว่าจะส่งเสริม:
- ความปลอดภัยและการซื้อขายที่ยุติธรรม
- เคารพต่อผู้บริโภค
- การต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
OC มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน ในฐานะนายจ้างที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม OC จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของOC ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงหรือโดยอ้อม OC ยึดมั่นนโยบายสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของ OC เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่คำนึงถึงสีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิหลังทางสังคม ความทุพพลภาพ เพศ อายุ การเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา
2.2 ภายในองค์กร ส่งเสริมกลไกการติดตามการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนกับพนักงานทุกคน
2.3 ภายนอกองค์กร สนับสนุนให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการรักษาสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
2.4 เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและสิทธิของแต่ละบุคคล
2.5 ปฏิเสธการปฏิบัติต่อพนักงานที่ไม่อาจยอมรับได้ เช่น การทำรุณกรรมทางจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการเลือกปฏิบัติ
2.6 ให้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและรับประกันค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
2.7 ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงการทำงานสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด
3. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม (Fair Treatment to Employees)
3.1 ด้านแรงงานที่เป็นธรรม OC มุ่งมั่นที่จะจัดหาสวัสดิการที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน ตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดี และขยายขีดความสามารถของพนักงานว่ามีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีหลักดำเนินการ ดังนี้
3.1.1 กำหนดขอบเขตบทบาทและหน้าที่ของพนักงานอย่างชัดเจน
3.1.2 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานคนอื่น
3.1.3 มีขั้นตอน ดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
3.2.1 OC มีนโยบายที่จะให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเป็นระบบ
3.2.2 OC ให้สวัสดิการพนักงานที่จำเป็นทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการประกันสังคม รวมถึงยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยผลิต ค่าเบี้ยขยัน และทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน
3.3 การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม OC ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ และเพิ่มความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
3.3.1 พนักงานทุกคนมีโอกาสได้เติบโตในสายงานอาชีพ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ พนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง
3.3.2 สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาสำหรับพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ จริยธรรม และทักษะการทำงานเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsibility to Customers)
OC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ตามหลักการดังต่อไปนี้
4.1 คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเน้นที่วัตถุดิบคุณภาพสูง การผลิตภายใต้มาตรฐานที่ดี และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
4.2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ และต้องการให้ลูกค้าได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ตรงกับข้อกำหนด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
4.3 ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่คลุมเครือ หรือพูดเกินจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ
4.4 มีการกำหนดรูปแบบหรือช่องทางสื่อสารกับลูกค้า ที่จะรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม
4.5 เก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและไม่ใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย
5. การต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption)
5.1 บริหารจัดการธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการต่อต้านการทุจริต การติดสินบน และผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน
5.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละแผนกให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจ และการตรวจสอบภายใน
5.3 จัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตซึ่งรวบรวมนโยบาย จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการทำงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
6. การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment Protection)
OC มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมีหลักการดังนี้
6.1 เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและการหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
6.2 จัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
6.3 พัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
6.4 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ ลด-ใช้ซ้ำ-รีไซเคิล ให้ได้มากที่สุด และจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
7. การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community and Social Development)
OC ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 เปิดโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นบุคลากรของบริษัท
7.2 จัดสรรงบประมาณสำหรับการสนับสนุน โดยมุ่งเป้าไปที่ทางด้านการศึกษา ศาสนา กิจกรรมในชุมชน และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สร้างอาคารสาธารณประโยชน์ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น สนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
7.3 สนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหรือภายนอกบริษัท
7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดรับฟังคำแนะนำ การเจรจา ที่สร้างสรรค์และโปร่งใส เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
7.5 พร้อมเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชุมชน และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Promotion of Innovation that responds to corporate social responsibility)
OC ส่งเสริมให้พนักงานสร้างนวัตกรรมที่จะตอบสนองต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงความแปลกใหม่ การปรับปรุง การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทยินดีเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนอย่างเหมาะสม
8.1 ให้ความสำคัญกับ “นวัตกรรมสีเขียว” อย่างเต็มที่ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ตลอดจนความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกิจกรรมการผลิตซึ่งถือเป็น “นวัตกรรมกระบวนการ”
8.2 มุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานด้วยการนำนวัตกรรมและระบบการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ภายในบริษัท
8.3 จากวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของประธานบริษัท OC ยังได้ทุ่มเทความพยายามในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์” เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดพลังงาน และต่อยอดไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก นวัตกรรมของ OC เป็นที่รู้จักของลูกค้าในชื่อ: “Twist Bar” สำหรับการใช้งาน Switchboard “Profile Bar และ Non-Weld Edgewise Elbow Innovation” สำหรับการใช้งาน Busduct OC ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เปิดรับฟังข้อเสนอแนะ แนวคิดอย่างรอบคอบ และใช้ความคิดเหล่านี้เป็นความคิดริเริ่มสำหรับกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน