Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper Oriental Copper

CSR POLICY

A A A

Home > CSR > CSR Policy


บริษัท โอเรียนเต็ล คอปเปอร์ จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล กรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการ การประกอบธุรกิจ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทองแดง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


2. บริหารองค์กรพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมอันดี ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบของรัฐ อีกทั้งเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน


3. ให้ความสำคัญของการเคารพต่อปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน


4. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้การสนับสนุน เพื่อสร้างสรรค์สังคม พิจารณาถึงผลประโยชน์ และความคาดหวังจากชุมชนที่เราเกี่ยวข้อง